Visie

MISSIE

 

Onze  missie omschrijft wie we zijn en waarvoor we staan

Katholiek Basisonderwijs Regio Poperinge  (KBRP) groepeert 12 scholen uit de regio rond Poperinge.  Eigen aan deze regio is dat de bewoners voor tal van diensten zich naar de centrumstad Poperinge wenden.

De katholieke basisscholen van Groot-Poperinge waren al eerder in een scholengemeenschap  verenigd. Sinds 1 september 2011 traden de basisscholen van de gemeente Vleteren en van Westouter (gemeente Heuvelland) ook toe tot de bestaande scholengemeenschap die vanaf die datum  de naam zou dragen van KBRP. Het logo van de nieuwe scholengemeenschap illustreert deze drie-eenheid: één scholengemeenschap omvat katholiek basisonderwijs uit drie aanliggende gemeenten.

 

 

Als onderwijsverstrekker probeert KBRP in aangepast onderwijs te voorzien voor de populatie basisonderwijs die zich bij voorrang in de leef- en werkgemeenschap van de eigen regio wil laten scholen. Ook naar  bijzondere doelgroepen toe is deze optie van kracht.

Het recht van elk kind op aangepast en kwaliteitsvol onderwijs is normerend voor alle beslissingen die binnen deze scholengemeenschap worden genomen. Ook de vrijheid om zelf een school te kiezen voor hun kinderen blijft bij de ouders geplaatst.

Tenslotte blijft Katholiek  Basisonderwijs  Regio Poperinge nauwgezet en consequent binnen de krijtlijnen die worden getrokken door de overheid,  het  Vlaams Verbond van  het Katholiek Basisonderwijs (VKBAO), en van de diocesane pedagogische begeleidingsdienst van het bisdom Brugge (DPB).

Organisatorisch steekt er heel wat heterogeniteit in KBRP: er zijn twee grote centrumscholen, daarnaast tal van middelgrote scholen die een gemeentelijke entiteit in onderwijs voorzien , maar ook 2 scholen die eerder een wijk bedienen. Niettegenstaande deze verscheidenheid is het een doelstelling van KBRP om in alle locaties evenwaardig onderwijs te verstrekken.Visie

De visie  geeft aan wat onze reden van bestaan is. Wat beogen we te bereiken?

  1. De samenwerking tussen de onderlinge scholen promoveren. Dit gebeurt binnen een eengemaakte inrichtende macht en moet op termijn leiden tot enerzijds een efficiënt beheer en gebruik van de beschikbare middelen en anderzijds tot een vergroten van de draagkracht van de betrokken scholen.
  2. Unificatie van werkwijzen en centraliseren van diensten waar dit mogelijk en/of opportuun is en anderzijds  ruimte laten voor elke afzonderlijke school om haar identiteit en plaatselijke invulling te bewaren. De grote beleidslijnen zijn voor alle scholen gelijk, specifieke zaken kunnen wel nog apart.
  3. Het beleidsvoerend vermogen van de deelnemende scholen moet toenemen. Hiertoe wordt de centrale werking van de scholengemeenschap verder uitgebouwd en worden ook in toenemende mate meer taken toegewezen aan het niveau van de scholengemeenschap. Een professionalisering van de centrale unit is hiertoe een voorwaarde. De centrale unit (RvB en centrale diensten) staan in dienst van de individuele scholen. Volgende beleidsdomeinen worden hierin betrokken: algemeen beleid, administratief beleid, materieel en financieel beleid, personeelsbeleid, zorgbeleid, ICT-beleid, directiebeleid, kwaliteitsbeleid, veiligheid en hygiëne, communicatiebeleid, aankoop- en gebouwenbeheer.
  4. De directeurs van de afzonderlijke scholen concentreren zich op de lokale invulling van het pedagogisch project ten aanzien van een aantal doelgroepen: de leerlingen, de ouders, de leerkrachten en de medewerkers, de lokale gemeenschap, de overheid, de ondersteunende overheid (DPB) en de inrichtende macht. Het lokale pedagogisch project kan een eigen invulling krijgen dat evenwel kwaliteitsvriendelijk moet zijn.

 

Copyright KBRP - Design en development by e-bits